how to build a website

Usluge koje nudimo su:


- prodaja prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata
- prodaja uređaja i opreme namenjene protivpožarnoj zaštiti
- servis i kontrola vatrogasnih aparata
- ispitivanje, kontrola i održavanje hidrantske mreže
- kontrola i održavanje stabilne instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara
- kontrola i održavanje PP centrala
- prodaja i montaža opreme za stabilne instalacije za automatsku dojavu požara
- prodaja i montaža opreme za stabilne instalacije za automatsko gašenje požara
- prodaja, montaža, kontrola i održavanja opreme za ručnu dojavu požara
- pregledi i ispitivanje električnih instalacija
- pregledi i ispitivanje gromobranskih instalacija
- ugradnja, kontrola i odražavnje sistema protivpanične rasvete
- obuka i testiranje kadrova iz oblasti zaštite od požara
- usluge angažovanja referenta zaštite od požara
- izrada projekata i planova zaštite od požara
- izrada planova evakuacije
- izrada ostalih akata iz oblasti zaštite od požara